Reportage i Bohuslänningen

 

 

De fick chansen att ta klivet upp från verkstadsgolvet

I en värld dominerad av män kan det vara svårt som kvinna att ta plats. Linda Maxell och Anette Hansson tog chansen att göra det.

På Uddevalla Finmekanik AB, Ufab nere vid Junogatan strömmar jobben in. Så pass att bara de senaste tre månaderna har styrkan på monteringen fördubblats, från 25 till 50 personer. Totalt har företaget 95 personer på lönelistan. Tidigt i våras insåg produktionschefen Egon Vijatov att han inte skulle kunna hantera en sådan stor personalstyrka.

 

– Då hade vi att välja mellan att rekrytera två färdiga produktionsledare externt, eller att välja internt. Det är inte den enkla vägen, men för oss är det viktigt att ta hand om de talanger vi har och utveckla deras kompetens. Dessutom är det en fördel att själv kunna forma våra ledare. Så nu är mitt mål att Anette och Linda ska bli de duktigaste arbetsledarna killarna och tjejerna på monteringen har haft. Tjejer tar inte allt för givet, killar kan komma in och tro att de är världsmästare bara för att de har mekat med Epa-traktorer, säger Egon Vijatov

 

För det är det de är nu, produktionsledare. Under ett års tid ska de få introduktion, och Egon Vijatov betonar att företaget går efter kompetens i första hand, att den sedan finns hos kvinnorna är bara ett plus. I en sådan här mansdominerad bransch är det bara en fördel, det skapar dynamik.

När Egon Vijatov frågade Anette och Linda hur de såg på förslaget reagerade de så här:

– Klart att vi blev smickrade, jag tänkte att nää, det här måste jag bara testa, jag som alltid varit en på golvet-tjej, säger Anette.
Till en början var det en del hysch hysch, innan det blev offentligt. Då hette det att det var fackliga möten med ledningen för att stilla nyfikenheten hos de övriga.

– Sen, när Egon presenterade det hela för alla med hjälp av en power-point och sista bilden var på oss två blev det alldeles tyst. Vi har förstås undrat hur det skulle tas emot av de andra: Sedan har vi fått höra att de tycker att det var bra att det blev vi, vi som kan jobbet och vet vad vi pratar om, säger Linda, 39 år.

 

Hon som utbildade sig till kallskänka, men så småningom hamnade på Saab tills företaget gick i putten.

– Jag är född praktisk, det är jag som fixar allt sånt hemma. Jag började jobba inom industrin 1998, och jag har alltid gillat det. Visst finns det en viss jargong, men hur man tar den beror nog vilken person man är. Efter Saabs konkurs fick jag höra talas om Bahusia, bemanningsföretaget.
Uddevallabaserade Bahusia som har blivit Mattssongruppens stöttepelare när det gäller att rekrytera rätt folk. Och de är tillsagda att UFAB gärna tar emot fler tjejer. Linda klev in på Ufab år 2012, när företaget fortfarande låg på Kuröd.

 

Anette, 40 år, har en liknande historia. Uppsagd på IAC efter 14 år. Dessförinnan hade hon utbildat sig på Polymertekniskt centrum.

– Det var stressigt på IAC, men jag stortrivdes och fick hålla på med många olika verktyg, det var jätteroligt. Jag körde truck, var i måleriet, på godsavdelningen, ja jag var överallt och hade fantastiska arbetskamrater. Jag har aldrig haft problem med att vara på en mansdominerad arbetsplats, på nattskiftet var jag enda tjej.

 

En vecka efter hemgång från IAC tog hon med sitt CV och åkte runt till olika företag. Hamnade på Bahusia som ordnade så att hon kunde komplettera sitt truckkort.

– Kursen är egentligen på tre dagar, men du fixar det på två, för sedan ska du börja på UFAB, sa Håkan på Bahusia. Det var jag och 20 killar. På teorin var det en person som hade alla rätt, det var jag, säger Anette konstaterande, absolut inte skrytsamt.
De båda säger att de älskar sitt jobb, och nu ska de fungera som problemlösare tillsammans med de andra i monteringen.

– Min första tanke var hur ska jag kunna fylla en hel dag? Det är inga problem. Det är mer om det brinner hur kan jag göra för att hjälpa till att släcka? Har alla rätt förutsättningar för att klara en leverans? Att ge de rätt förutsättningar är prio ett, säger Linda.
Egon Vijatov var mån om att tjejernas familjer skulle vara med dem i beslutet och vara vaksamma på att de inte blev för mycket jobb. Det var inga problem.

– De blev inte förvånade, och jag blev påmind om vad de sagt tidigare, “kommer du inte ihåg för två år sedan, då sa jag att du jobbar så mycket så snart är du chef”, skrattar Anette.

 

Nåja, lägg till de andra egenskaperna de båda har. Praktiskt lagda, gillar att ha flera bollar i luften, nyfikna och vill lära sig nya saker. Då går det hela vägen.

 

Egon Vijatovs ledarfilosofi

  • Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln till framgång
  • Involvera dem i besluten, var närvarande och ge feedback. Visa förtroende och peppa medarbetarna.
  • Ha fokus på människan, inte på tekniken

 

Källa:

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/de-fick-chansen-att-ta-klivet-upp-från-verkstadsgolvet-1.4367341

 


 

In the local press Bohuslänningen

They got the chance to take the step up from the shop floor

In a world dominated by men, it can be difficult as a woman to be heard. Linda Maxell and Anette Hansson took the chance and did it.

At UFAB, down by Junogatan, the orders are flowing in. Last three months, the work force of the Assembly has doubled, from 25 to 50 people. In total, the company has 95 people on the payroll. In early spring production manager Egon Vijatov realized that he wouldn’t be able to handle such a large workforce all alone.

 

– Then we had to choose between recruiting two experienced production managers externally, or to choose internal personnel to fill the positions. It’s not the easy way out, but for us it is important to take care of the talent we have and develop their skills. In addition, it is an advantage to be able to shape our leaders. My goal with Anette and Linda is that they are going to be the most talented leaders that the guys and girls in the Assembly department have had. Girls don’t take everything for granted whereas guys can come in and think they are world champions just because they have been tinkering with cars and tractors, “said Egon Vijatov

 

For that is what they are now, production managers. Over the course of a year, they will get introductions and Egon Vijatov emphasizes that the company in the first place looks after skills, and if it is a woman that has the right skills, that’s just a plus. In such a male-dominated industry, it’s just an advantage, it creates dynamics.

When Egon Vijatov asked Anette and Linda how they looked at the proposal, they reacted like this:

– of course we were flattered, I thought Nah, this I just have to try, I always been an on the floor-girl, says Anette.
At first it was some hush hush, before it became public.

– Then, when Egon presented it for everyone using a power-point and the last picture showed us two it became very quiet. We have, of course, wondered how it would be received by the other: Since we have been told that they think it was good that it was us, we know the work and know what we’re talking about, “says Linda, 39 years.

 

She is trained as a pharmacist, but eventually ended up at Saab, the car company that later went bankrupt.

– I was born with a tool in my hand, I fix all the stuff at home. In 1998 I started working in the industry, and I’ve always liked it. Of course the climate can be tuff, and how you deal with it depends on what sort of person you are. After Saab went bankrupt I heared about Bahusia, a staffing company.
The Uddevalla based company Bahusia has become the Mattsson Group external recruiting department to find the right employees. And they are told by UFAB that they gladly receives more girls. Linda stepped in to UFAB in 2012, when the company was still at Kuröd Industrial area.

 

Anette, 40 years old, has a similar story. Terminated on IAC after 14 years. Prior to that, she was educated at the Polymer Technical Center.

– it was stressful at IAC, but I very much enjoyed it and got involved with a variety of tools, it was great. I drove the truck, was in painting, in the freight division, yes I was everywhere and had great colleagues. I have never had a problem with being in a male-dominated workplace, and on the night shift, I was the only girl.

 

A week after going home from IAC, she took her resumé and went around to different companies. Ended up at Bahusia who organized so that she could complete her truck license.

– This course is generally in three days, but you will make it in two, then you can start on UFAB, said Håkan at Bahusia. It was me and 20 guys. On the theory it was one person with jackpot , it was me, “said Anette with a smile, but certainly not boastfully.
They both say they love their jobs, and now they act as problem solvers together with the others in the Assembly department.

“My first thought was how will I be able to fill an entire day? But there is no problem I found out. It’s more when it´s bigger problems and how can I do to help? Do we have all the right conditions to complete a delivery? To provide the right conditions is priority one, “says Linda.
Egon Vijatov was keen that the girls families would be involved in the decision and be vigilant that they wouldn’t work too much. There was no problem with that.

– they were not surprised, and I was reminded of what they have said before, did you remember, two years ago when I said that you work so much, you will soon be a manager” laughs Anette.

Well, add the other properties they have. Practical minded, like to have several balls in the air, curious and want to learn new things. Then it goes all the way.

 

Egon Vijatovs leadership philosophy

  • Dedicated and motivated employees are the key to success
  • Involving them in decisions, give feedback. Show confidence and encourage employees.
  • Focus on people, not technology

 

Source:

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/de-fick-chansen-att-ta-klivet-upp-från-verkstadsgolvet-1.4367341