Svetsning

Kapacitet med få begränsningar

 Genom 50 års erfarenhet inom området plåt och svets kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och sättas ihop av våra certifierade svetsare. Din enda begränsning är att produkten måste väga under 90 ton och inte överstiga 50 x 20 x 10 meter.

I vår svetshall utför vi klippning, bockning och rullformning av plåt. Genom åren har vi arbetat med en mängd olika stålsorter och har svetsprocedur/WPQR enligt  SS-EN ISO 15614-1 för de allra flesta material. Svetsprocedurer är ett krav i branschen och vår kompetens utökas ständigt med nya procedurer.

I tillverkningen använder vi oss av svetsmetoder så som MAG, MIG, MMA, SAW och TIG. Våra svetsare har Svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606-1, som motsvarar de metoder och procedurer som används.

Klarar höga krav
UFAB är certifierat av DNV enligt ISO 3834-2 vilket verifierar att vi uppfyller kraven på kompetens och behärskar kraven på dokumentation. Därtill uppfyller vi kraven från kunder och myndigheter, vi kontrollerar svetsningen med till exempel penetrerande vätskor, magnetpulver, ultraljud och röntgen.

Förutsättningarna ovan gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte – Always Improve.

Plåt och svets

UFAB:s kapacitet inom plåt och svets

 

Metoder: MAG, MIG, MMA, TIG, SAW
Material: Stål, Varmhållfasta stål, Rostfritt, Duplex, Gjutjärn
Storlek: upp till 90 ton och 50x20x10 meter
Dimensioner: 2-60 mm

Svetsning med UFAB

Svetsning är en teknik för att sammanfoga metall. Den första kända tekniken vi känner till att människor använt för att sammanfoga metall kallas ”vällning” och började användas redan vid brons och järnåldern. Då upphettades stålet till nära smältpunkten för att sedan bearbetas med en hammare. Idag ser svetsning lite annorlunda ut.

Vad är svetsning?

Med svetsning avses fogning eller sammansmältning av arbetsstycken genom uppvärmning och/eller tryck, så att de bildar en enhet. Värmekällan vid svetsning är vanligen en elektrisk ljusbåge där strömmen kommer från en svetsströmkälla. Svetsning med ljusbåge kallas bågsvetsning.

Sammansmältningen kan åstadkommas enbart av värmen från ljusbågen som smälter samman delarna. Denna metod används bland annat vid TIG-svetsning. Normalt smälts ett tillsatsmaterial in i svetsfogen, antingen från en trådelektrod genom en svetspistol (MIG/MAG-svetsning), eller med en manuellt tillförd svetselektrod. Vid denna metod måste tillsatsmaterialet ha ungefär samma smältpunkt som grundmaterialet för att undvika komplikationer.

Innan svetsningen påbörjas ska arbetsstycket förberedas till en lämplig svetsfog. Under svetsningen smälter sedan ljusbågen samman svetsfogens kanter ihop med tillsatsmaterialet och därvid bildas ett smältbad.

De mest svetsade materialen är metaller såsom stål, aluminium och rostfria stål men även svetsning av plast förekommer. Vid plastsvetsning är värmekällan het luft eller ett elektriskt motstånd. Läs mer om svetsning av rostfritt stål.

Svetsning – Olika metoder?

MIG, MAG

Gasmetallbågsvetsning GMAW (Gas Metal Arc Welding) är mer känd som MIG- eller MAG-svetsning och utvecklades i USA i slutet av 1940-talet. Metoden bygger på att en trådelektrod eller rörelektrod kontinuerligt matas med en mekanisk drivanordning, fram till ett ”pistolhandtag”. När ljusbågen etablerats smälts elektroden kontinuerligt i en skyddsgas som undantränger skadlig atmosfär. Detta för att skydda smältpoolen från att oxidera under smältfasen.

Vid MIG-svetsning (Metal Inert Gas) är det vanligast förekommande med argon som skyddsgas, men även helium förekommer i blandning med argon. Helium som inblandning ökar värmetillförseln, vilket kan vara en fördel då man svetsar material med stor värmeavledning, till exempel koppar och aluminium.

Vid MAG-svetsning (Metal Active Gas) används vanligen argon med en tillsättning av koldioxid (2-25%) vanligen kallad ”blandgas” som skyddsgas. MIG-svetsning används främst för aluminium samt legerade material såsom rostfritt stål.

Både MIG och MAG-svetsning är snabba metoder som kräver ytterst lite efterbearbetning. Dock är metoden känslig för rost och orenheter, vilka kan orsaka porbildning i svetsen. Även luft och vinddrag kan störa processen, vilket ofta gör metoden olämplig för utomhusarbeten.

MIG/MAG-svetsning delas upp i tre olika svetsområden: kortbågsområde, blandbågsområde (globular) och spraybåge.

MMA

Metallbågsvetsning MMA (Manual Metal Arc), i dagligt tal även kallad pinnsvetsning eller bågsvetsning.

Vid denna metod tänds en ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket genom en elektrisk kortslutning. Vid denna kortslutning frigörs energi och ett bågplasma bildas som får kärntråden att smälta av i droppform. Höljet smälter därefter och följer med i droppövergången och bildar en skyddande slagg. I ljusbågen frigörs också elektromagnetisk energi som till viss del hjälper till med droppövergången; denna effekt kallas plasmaström.

Fördelar med MMA

  • Låg inköpskostnad samt ett mycket stort utbud av tillsatsmaterial
  • Metoden lämpar sig väl för utomhusbruk (mindre väderkänslig än MIG/MAG)
  • Fodrar enkel utrustning med få komplicerade detaljer
  • Klarar högt ställda kvalitetskrav

Nackdelar med MMA 

  • Ger relativt stor rökutveckling vilket ställer höga krav på ventilation och försiktighetstillämpning än andra svetsmetoder
  • Basiska elektroder är fuktkänsliga vilket förutsätter extra god förvaring samt hantering
  • Är jämfört med MAG-svetsning relativt långsam och innehåller dessutom regelbundna avbrott för elektrodbyte
  • Kräver lång erfarenhet och mycket god kunskap av operatören

TIG

Gasvolframsvetsning TIG (Tungsten Inert Gas) är ytterligare en svetsningsmetod. Det som utmärker gasvolframsvetsning är att elektroden inte förbrukas. Elektroden är oftast gjord av zirkonium som är en typ av volframlegering. Ljusbågen värmer upp materialet och processen skyddas av en skyddsgas, till exempel argon eller helium. För svetsning av kolstål, rostfritt och koppar används likström och för svetsning av aluminium används växelström.

Det största kvalitetsproblem som kan uppstå vid TIG-svetsning är framförallt uppkomsten av sugningar (pipes). Dessa syns som små fördjupningar, eller ibland till och med små hål där man släckt ljusbågen. Även om dessa defekter ibland inte ens är synliga med blotta ögat ger det ett oacceptabelt svetsförband om kravet är en gas- eller vätsketät svets. Detta på grund av att sugningen så gott som alltid går rakt igenom materialet och orsakar läckage. Även om detta inte uppstår direkt så har dessa sugningar orsakat såpass stor försvagning i materialet att det förr eller senare kommer bli ett problem.

Sugningar uppstår då de olika metallerna och ämnena i en legering har olika smältpunkt och därför ändrar till fast form vid olika temperaturer. Det går att avhjälpa detta problem med en så kallad ”slope”-funktion som syftar till att ljusbågen ska tonas ner när man släcker den. Alla moderna svetsaggregat har denna funktionen. Detta gör att de ämnen i legeringen som är sist med att härda inte lägger sig rakt ner igenom materialet, utan istället blir till en liten slaggfläck på ytan. Med en enkel polering är denna fläcken sedan borttagen.

SAW

Pulverbågsvetsning SAW (Submerged Arc Welding) är en svetsmetod som bygger på att trådelektroder kontinuerligt matas med en mekanisk drivanordning. De matas fram till svetshuvudet som i sin tur är försedd med kontaktbackar som överför strömmen till trådelektroden. När elektroden träffar arbetsstycket uppstår en kortslutning och en ljusbåge skapas.

När ljusbågen har etablerats på arbetsstycket smälter elektroden konstant i en sträng av pulver (Flux). Detta pulver skyddar smältpoolen (svetsgodset) från atmosfären så att det inte riskerar oxidering under smältfasen. Vanligtvis syns inte ljusbågen då den i processen är täckt av pulver.

En del av pulvret smälter och bildar en slagg som hjälper att forma smältpoolen och en del av pulvret hjälper till med upplegering av svetsgodset.

Överblivet pulver sugs oftast upp för återvinning och separeras från slaggrester. Dessa pulver finns i olika kemiska sammansättningar, de delas normalt in i fyra olika PH-grupper: Sura, Neutrala, Basiska och Högbasiska.

Som svetsströmkälla vid pulverbågsvetsning förekommer både likström och växelström, med antingen rak eller fallande karakteristik. Strömkällor med fallande karakteristik brukar normalt ha en mycket god självreglering av båglängd. Bågspänningen hos strömkällan regleras vanligen med tyristorer men även transistorer förekommer.

Det finns många användningsområden för SAW-svetsning, bland annat tryckkärlsindustrin, kemisk industri, tunga konstruktioner, reparation och varvsindustri. Metoden lämpar sig för fullständig eller delvis mekanisering/automatisering.

SVETSROBOT

En svetsrobot erbjuder effektivitet och kvalitet genom automatiserad svetsning som sker med millimeterprecision. Vi har svetsrobotar för alla metoder av svetsning, oavsett vad för svetsning du söker efter så erbjuder vi svetsrobotar för din produktion. Nackdelarna med en svetsrobot är att de ofta är dyra att köpa in, när du anställer oss för legosvetsning får du tillgång till våra verktyg för din produktion.

Specialiserade på rostfritt stål

Vi vill särskilt lyfta fram vår kapacitet avseende svetsning och bearbetning av rostfritt stål. Vi är stolta över att kunna leverera rostfria komponenter med hög komplexitet. Det är ett användbart material men det ställer också krav på bearbetning och svetsning. Som alla stålsorter behöver det hanteras på rätt sätt och där blir vår långa erfarenhet avgörande. Våra Welding Procedure Qualification Records (WPQR) eller svetsprocedur (EN 288) för de allra flesta material blir ett tryggt bevis på vårt kunnande.

Många fördelar med rostfritt
Det rostfria stålet har många fördelar. Låg vikt i kombination med hög styrka, motståndskraft mot korrosion och yttre påverkan och en slät yta som är enkel att underhålla och rengöra. Stålet står dessutom emot vibrationer och fungerar såväl i låga som höga temperaturer.

Vilka utmaningar har du inom plåt och svets?

"Vi har för liten egen kapacitet och kan inte leverera i den omfattning marknaden efterfrågar"

Outsourca då de mest komplicerade produkterna till oss. Genom 50 års erfarenhet och nytänkande inom tillverkning och svetsning kan UFAB leverera komplexa produkter utifrån efterfrågan. 

"Vår egen kapacitet inom värmebehandling räcker inte till och vi vill inte investera i egen utrustning"

Det är såklart en stor investering att göra och UFAB kan med två egna värmebehandlingsugnar erbjuda dig möjligheten att outsourca värmebehandling. Vi är en av få leverantörer i Sverige som kan erbjuda tjänsten i egen regi och det kortar ledtiderna betydligt. 

"Vi har höga krav på spetskvalitet och svårt att hitta kompetenta leverantörer"

UFAB erbjuder licensierad svetsning i material såsom rostfritt och duplex. Våra svetsare hanterar flera metoder, däribland MAG, MIG, TIG och SAW. De enda begräsningarna är att komponenten väger under 90 ton och inte överstiger 50 meter.

"Vi letar efter en kvalificerad leverantör för tillverkning av nyckelkomponenter och vill outsourca en komplett produkt"

UFAB erbjuder tillverkning av nyckelkomponenter som ett första steg för att du på sikt att ska kunna outsourca en komplett produkt till oss. I oss får du en partner som är aktiv i förbättringsarbetet och som alltid finns nära.

"Vi behöver en leverantör som kan forma och svetsa stora komplexa artiklar i rostfria material"

På UFAB är vi experter på komplexa artiklar, både stora och små. Brett kunnande och fixturer garanterar slutresultatet och naturligtvis klarar vi angivna mått på ritning.

"Jag vill forma och svetsa i gjutjärn och har dessutom krav på pinnsvets och tråd"

Våra svetsare kan både forma och svetsa i gjutjärn. Hos oss finns kapacitet att hantera komplexa och tunga artiklar med krav på pinnsvets och tråd. Du kan självklart känna dig trygg med kvaliteten på svetsfogar. Olika fixturer och brett kunnande gör att vi kan erbjuda dig som kund ständiga förbättringar.

"Vi söker en leverantör för legosvetsning"

UFAB har lång erfarenhet inom just legosvetsning. Vårt arbetssätt garanterar effektivitet och bibehållen kvalitet. Vi använder och har lång erfarenhet av olika fixturlösningar och ett stort nätverk för sourcing av material. Faktorer som blir avgörande vid legoarbete och för leverans inom ett förutbestämt tidsspann.

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

Ständiga förbättringar

Vi arbetar mot branscher som inte tillåter några misstag. Det ställer höga krav på oss som leverantör, i såväl utförande som leverans. Detta går naturligt i linje med vår ambition att vara Sveriges främsta systemleverantör och kontraktstillverkare. För att nå dit arbetar vi utifrån vår arbetsmetod AIM. Metoden hjälper oss hålla fokus på att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsprocessen ur ett resurs- och kostnadsperspektiv och såklart ur ett miljöperspektiv, för en effektivare och grönare produktion.

Kvalitet och mätning
Kvalitetskontroll och mätning är en självklar del i vår leverans. Vid nyproduktion kontrollerar vi 100 procent och därefter de viktigaste mätpunkterna. Vi har mätrum där temperatur och mätmaskin är kalibrerade för exakt resultat. För mätning av större komponenter använder vi en portabel ROMER arm.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom plåt och svets. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Plåt och svets

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom plåt och svets. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som kolstål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst.

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

 

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Plåt och svets

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?